• CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

   TRUNG THỰC - THẲNG THẮN - THÂN THIỆN

  Hội đồng quản trị:

  -    Ông. Bùi Văn Thịnh - Chủ tịch HĐQT

  -    Ông. Võ Phùng Thuận  - Thành viên HĐQT

  -    Ông. Lê Văn Quang  - Thành viên HĐQT

  -    Ông. Tôn Thất Hùng  - Thành viên HĐQT

  Ban kiểm soát:

  -    Bà. Nguyễn Thị Khuyên - Trưởng ban Kiểm soát

  -    Ông. Vũ Như Thành - Kiểm soát viên

  -    Ông. Phạm Hoàng Vinh - Kiểm soát viên

  Ban giám đốc điều hành:

  -    Giám đốc: Ông Bùi Văn Thịnh

  -    Phó Giám đốc: Ông Phạm Văn Tin

  TOP