• CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

   TRUNG THỰC - THẲNG THẮN - THÂN THIỆN

  Hội đồng quản trị:

  -    Ông. Huỳnh Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT

  -    Ông. Bùi Văn Thịnh  - Ủy viên HĐQT

  -    Ông. Quách Vĩnh Bình  - Ủy viên HĐQT

  -    Ông. Tôn Thất Hùng  - Ủy viên HĐQT

  -    Ông. Nguyễn Trọng Oánh  - Ủy viên HĐQT

  Ban kiểm soát:

  -    Bà. Nguyễn Thị Huỳnh Phương - Trưởng ban Kiểm soát

  -    Ông. Phạm Hoàng Vinh - Thành viên ban Kiểm soát

  Ban giám đốc điều hành:

  -    Ông Bùi Văn Thịnh: Tổng Giám Đốc

  -    Ông Đinh Gia Tuân: Phó Tổng Giám đốc

  TOP