• CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

   TRUNG THỰC - THẲNG THẮN - THÂN THIỆN

  Hội đồng quản trị:

  -    Ông. Nguyễn Quang Quyền - Chủ tịch HĐQT

  -    Ông. Bùi Văn Thịnh  - Ủy viên HĐQT

  -    Ông. Nguyễn Phong Danh  - Ủy viên HĐQT

  -    Ông. Nguyễn Quang Đàm  - Ủy viên HĐQT

  -    Ông. Hồ Anh Tùng  - Ủy viên HĐQT

  Ban kiểm soát:

  -    Bà. Nguyễn Thị Huỳnh Phương - Trưởng ban

  -    Ông. Đặng Ngọc Tú - Thành viên

  -    Bà. Phạm Thị Hồng Hà - Thành viên

  Ban giám đốc điều hành:

  -    Ông Bùi Văn Thịnh: Tổng Giám Đốc

  -    Ông Đinh Gia Tuân: Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng

  TOP