• CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

   TRUNG THỰC - THẲNG THẮN - THÂN THIỆN

  Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Phong Điện Thuận Bình
  Thứ sáu, 11:14 Ngày 25/10/2019 .

  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Phong điện Thuận Bình như sau: 

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Điện lực Việt Nam   

  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Phong điện Thuận Bình

  3. Địa chỉ: Thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

  4. Vốn điều lệ thực góp: 163.000.000.000 đồng

  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 4.075.000 cổ phần

  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 3 NĐT

                     Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 2 NĐT

  7. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 4.225.100 cổ phần

                     Trong đó: Tổ chức: 4.075.000 CP           Cá nhân: 150.100 CP

  8. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/10/2019

  9. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 28/10/2019

  TOP