• CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

   TRUNG THỰC - THẲNG THẮN - THÂN THIỆN

  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thứ ba, 15:59 Ngày 03/03/2020 .

   

  Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

  Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình;

  Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cô đông thường niên năm 2020 ngày 28 tháng 02 năm 2020.

  QUYẾT NGHỊ

  Điều 1:     Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020, cụ thể như sau:

  1)    Kết quả SXKD 2019:

  -        Tổng doanh thu năm 2019 : 139,13 tỷ đồng;

  -        Lợi nhuận trước thuế         :  37,53 tỷ đồng;

  -        Lợi nhuận sau thuế           :  37,41 tỷ đồng.

  Kết quả SXKD năm 2019: Công ty thực hiện doanh thu đạt 139,13 tỷ đồng, vượt kế hoạch 9% và lợi nhuận sau thuế đạt 37,4 tỷ đồng vượt kế hoạch 61%.

  2)    Về thực hiện đầu tư các dự án nhà máy điện gió, điện mặt trời:

         a. Tiến độ thực hiện dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc - giai đoạn 1 (24MW) vay vốn ưu đãi của Chính phủ Đức:

  -      Cân đối trả nợ gốc, lãi các kỳ còn lại theo Hợp đồng cho vay lại đã ký giữa TBW và Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;

  -      Hoàn thiện các thủ tục đất đai; Tiếp tục triển khai công tác khai thác, vận hành nhà máy đảm bảo an toàn, hiệu quả.

          b. Tiến độ thực hiện dự án Nhà máy điện gió Lợi Hải (Ninh Thuận):

  -      Tạm dừng các công tác chẩn bị đầu tư dự án Nhà máy điện gió Lợi Hải 2 trong khi chờ bổ sung Dự án vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035 và công tác thi công đường dây giải tỏa công suất tại Ninh Thuận.

          c. Dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc – giai đoạn 2 (26MW) (tỉnh Bình Thuận):

  -      Giao HĐQT thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư dự án: khảo sát địa chất địa hình, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS)… báo cáo kết quả triển khai thực hiện để ĐHĐCĐ xem xét quyết định.

          d. Các dự án trên Tây Nguyên:

  -      Tiếp tục làm việc với các tỉnh Tây Nguyên xin khảo sát và ủng hộ triển khai dự án.

          e. Các công tác dịch vụ Tư vấn cho các đối tác trong và ngoài nước:

  -      Phát huy thế mạnh của CBCNV trong lĩnh vực Năng lượng Tái tạo, góp phần tạo thêm công việc và tăng thêm thu nhập.

  3)    Về kế hoạch SXKD dự kiến năm 2020:

  -      Tổng doanh thu dự kiến năm 2020         :  121,94 tỷ đồng;

  -      Lợi nhuận sau thuế                               :  32,01 tỷ đồng;

  -      Cổ tức dự kiến 15%                              :  24,45 tỷ đồng.

  4)    Vốn đầu tư xây dựng năm 2020: Ước tính 16.157 triệu đồng, trong đó:

  Stt

  Khoản mục

  Ước tính giá trị đầu tư năm 2020

  (Triệu đồng)

  1

  Nhà máy Điện gió Phú Lạc 1

                       5.634

  2

  Nhà máy Điện gió Phú Lạc 2

  10.348

  3

  Nhà máy Điện gió Lợi Hải 2

  -

  4

  Dự án  EaH'Leo

  -

  5

  Dự án  Kong Chro

                       30

  6

  Nhà máy Điện mặt trời Phú Lạc

  -

  7

  Nhà máy Điện mặt trời Chí Công - Phong Phú

                          145  

  Tổng

                     16.157

  5)    Chi phí hoạt động của Công ty năm 2020: Ước tính 13.491triệu đồng, trong đó:

  STT

  Khoản mục

  Số tiền

  (triệu đồng)

  1

  Lương, Thù lao HDQT, BKS

  540

  2

  Lương bộ máy điều hành

  5.181

  3

  Chi phí quản lý chung

  3.053

  3

  Chi phí mua sắm, dịch vụ, sửa chữa lớn

  4.717

  Tổng cộng

  13.491

  6)    Kế hoạch trả nợ gốc, lãi vay năm 2020 dự án nhà máy điện gió Phú Lạc – giai đoạn 1 ước tính khoảng 77.370 tỷ đồng

  Điều 2:     Thông qua các nội dung sau:

  1)    Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;

  2)    Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;

  3)    Kế hoạch SXKD năm 2020 như Tờ trình số 01/2020/TTr–TBW–HĐQT ngày 24/02/2020 của HĐQT.

  4)    Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

  4.1. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2019

  Trong đó:

  :

  37.534 triệu đồng

  - Lợi nhuận để lại các năm trước

  :

    2.501 triệu đồng

  - Đánh giá chênh lệch tỷ giá

  :

       4.104 triệu đồng

  - Lợi nhuận năm sau thuế năm 2019

  :

  37.409 triệu đồng

  4.2. Phương án phân phối lợi nhuận:

   

   

  - Quỹ khen thưởng phúc lợi

  :

  1.059 triệu đồng

  - Cổ tức bằng tiền tương đương 15%

  :

  24.450 triệu đồng

  - Lợi nhuận để lại (bao gồm lãi CLTG)

  :

  14.401 triệu đồng

  5)    Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh;

  6)    Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là 540 triệu đồng;

  7)    Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty tư vấn kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

  8)    Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS như Tờ trình số 02/2020/TTr–TBW–HĐQT ngày 27/02/2020 của HĐQT cụ thể như sau:

  -        Trên cơ sơ đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát & Nghị quyết của HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Đại hội cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với ông/bà có tên sau đây:

  +      Bà Nguyễn Thị Khuyên          Trưởng BKS;

  +      Ông Vũ Như Thành                Thành viên BKS

  9)    Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS như Tờ trình số 02/2020/TTr–TBW–HĐQT ngày 27/02/2020 của HĐQT;

  +      Ông Huỳnh Thanh Hải, sinh năm: 1970, Đại diện cổ đông REE là thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2023;

  +      Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương, sinh năm: 1973, Đại diện cổ đông REE là thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2023.

  Kết quả HĐQT bầu ông Huỳnh Thanh Hải trúng cử chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần  Phong điện Thuận Bình cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2023.

  Kết quả Ban Kiểm soát bầu bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương trúng cử chức Trưởng BKS Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2023.

  10) Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT Phê duyệt kết quả Báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành – Dự án Nhà máy điện gió Phúc Lạc - giai đoạn 1.

  Điều 3:     Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

  TOP